X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

Hosting Hizmet Sözleşmesi

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1.İşbu sözleşme, Odunluk Mh. Akademi Cd. No:1 Harmony Towers A3 Blok Daire 13 - Nilüfer / Bursa Türkiye adresinde ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten, Yıldırım Vergi Dairesi’nde 1880358887 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Budun Technology ( Bundan Sonra REGTR olarak anılacaktır, web sitesi www.regtr.com (bu “regtr.com”) üzerinden Regtr ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle regtr.com’da yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

MÜŞTERİ’nin REGTR’dan ürünü satın alması ile sözleşme yürürlüğe girer. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi işbu sözleşme süresizdir.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1.Müşteri’nin işbu sözleşme ve sözleşmeye bağlı diğer hizmetlere dair sözleşmelerin onayı ile müşterinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dizayn ettirdiği web sayfalarının ve bilgilerin servis sağlayıcının serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlamasına ait hizmetlerin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

2.2.Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.regtr.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2.3.REGTR’in MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanının REGTR sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” , “Mail Hosting” veya “Bulut Sunucu” hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir.

2.4.MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile regtr.com’da yayınlanan tüm REGTR politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

2.5.İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, REGTR Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve gereken sonucu verecek nitelikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir.

2.6.MÜŞTERİ, REGTR’in Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

2.7.REGTR, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

2.8.SSL Sertifikası; REGTR Hizmetleri ile birlikte kullanmak için REGTR’den veya farklı bir hizmet sağlayıcıdan satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafından belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere; kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin REGTR sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, REGTR ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır.

2.9.Bayi Hosting Barındırma; İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, REGTR “Bayi Hosting Barındırma” hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ “Plesk veya Directadmin Kontrol Panel” kullanım hakkında sahip olup bu hakkı devredemez, satamaz veya kiralayamaz.

BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi MÜŞTERİ’lerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. REGTR sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı Kontrol Panel desteği vermektedir. REGTR’in Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal REGTR’i bilgilendirmekle mükelleftir. REGTR, BAYİ MÜŞTERİ’lerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ’i sorumlu tutacaktır. BAYİ MÜŞTERİ’lerinin REGTR’e verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden sorumlu olacaktır. REGTR’in bu konuda bir ödeme yapması hallerinde BAYİ’ye rücu hakkı saklıdır. BAYİ’ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı REGTR Hizmetlerini MÜŞTERİ’lerine sağlayabilir. BAYİ REGTR’in yazılı muvafakati olmaksızın REGTR’in Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet’in konusu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde bulunan edindiği bilgileri kendisi yahut 3. Kişiler lehine kullanamaz ve 3. Kişi ve kurumlarla paylaşamaz.

2.10. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar; (Marka Tescili, Mail Pazarlama, Litespeed, Installatron vb.) MÜŞTERİ REGTR tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı REGTR sorumlu tutulamaz. REGTR bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

2.11. MÜŞTERİ, yüksek dosya, veri tabanı tablo sayısı ve/ veya veri tabanı, mailbox boyutlarının büyüklüğüne sahip hesapların sunucu performansında düşüşe sebep olabileceğini ve bunların işbu sözleşme kapsamında REGTR tarafından limitlendirildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. REGTR tarafından ; veri tabanlarında bulunan toplam tablo sayısı kullanım limiti 5.000 adet, bir veri tabanında bulunan tablo sayısı limiti 1.000 adet, veri tabanlarının toplam büyüklük limiti 10 GB, bir veri tabanının büyüklük limiti 5 GB, mailbox domain başına disk alanı 8 GB olmak üzere limit sınırı belirlenmiştir. MÜŞTERİ tarafından bu maddede yer alan limitlerin aşılması halinde REGTR yazılı veya sözlü (telefon ya da e-posta) bildirimde bulunarak MÜŞTERİ’den dosya sayısını düşürmesini isteyebilir. MÜŞTERİ, REGTR’in kendisine tanıdığı süre içerisinde dosya sayısını düşürmeyi/gerekli işlemleri yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, REGTR tarafından istenilen dosya sayısını düşürme/gerekli işlemleri yapmaması halinde REGTR herhangi bir bildirim ve ihbarda bulunmaksızın hizmeti askıya almaya veya hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir

3.MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.MÜŞTERİ Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, üyelik esnasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun REGTR tarafından sonradan tespit edilmesi halinde, REGTR’ın yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, REGTR işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. REGTR’ın bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ REGTR’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, REGTR’ın, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.Müşterinin Elektronik Posta Adresine (E-mail) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini servis sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapılan bildirim, bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

3.3.MÜŞTERİ, REGTR MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda REGTR, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve REGTR’in sorumluluğuna giremez. Aksi halde, MÜŞTERİ, REGTR’ in bu durumdan kaynaklanan her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4.MÜŞTERİ iş bu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİ’lerine ait web sayfalarının, FTP ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.5.REGTR Hosting Sunucuları Türkiye’deki Veri Merkezinde barındırılmaktadır. REGTR, Sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik ve materyaller Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar MÜŞTERİ'ye ait olup, MÜŞTERİ bu konuda Servis Sağlayıcının hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder

3.6.MÜŞTERİ’NİN kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder.

3.7.MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, REGTR’ı her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple REGTR aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, REGTR’ın ve 3. kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile REGTR aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde REGTR’ın davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından REGTR’ın sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. İnternet kullanıcılarına, kullanıcıların istekleri dışında sıklıkla ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz. Paylaşımlı hosting paketlerimizin saatlik mail gönderim limiti 100 ile sınırlıdır. Müşteri 8 mb den büyük dosya göndermez.

3.9.Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece REGTR’a verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde REGTR’a ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, REGTR’ın uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.

3.10.MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa hükümlerini eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da REGTR’a bildireceğini aksi halde REGTR’ın uğrayacağı zararları ve masrafları ilk ihtarında karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile REGTR’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, REGTR’ın bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca REGTR.com’a hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde REGTR’nin erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile REGTR’ın aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği ve zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, REGTR’a karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler REGTR tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme REGTR tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını REGTR’a hiçbir surette rücu etmeyeceğini peşinen kabul eder.

3.11.MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının REGTR tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. REGTR dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir. MÜŞTERİ, REGTR’ın hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı REGTR’ın zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda REGTR ile mutabıktır.

Paylaşımlı Hosting Sunucularında kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:

Top site’lar
Hotlink'ler
USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri
Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...)
Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı
Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma
Proxy script’leri
MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
Spamdexing, Black Hat SEO site yayınları
Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)
Anonim veya toplu SMS ağ geçitler
Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
Dolandırıcılık siteleri (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını
Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak
Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını
Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri
Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı
Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları
İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma
Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi
Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri
Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı
Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)
Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri
Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikler
Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))
Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı xl. Fatura Tahsilat siteleri
Sunucularda lisansız uygulama kullanımına izin verilmemektedir. Gerekli hallerde REGTR.com lisans belgesini talep edebilir.

3.12.Müşteri kesinlikle REGTR sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde REGTR sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir) Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Servis Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir. İçerik: Paylaşımlı hosting ve reseller paketleri, alan kullanımı olarak web içeriği ile sınırlıdır. Bu içerikler dışında web alan içeriğinin (Rar, Zip, PDF, Mp3, Mp4, Raw, Video, Müzik, Film ve büyük boyutlu resim dosyaları vb.)depolama ve arşiv amaçlı kullanımı yasaktır. Bu amaçlı kullanımın tespit edilmesi durumunda, regtr.com limitleme/silme yapma hakkına sahiptir.

3.13.Müşterinin işbu sözleşme maddelerinde belirtilen herhangi bir maddesine aykırı davranışı nedeniyle, REGTR’ın zarara uğraması durumunda, müşteri zararı tazmin etmeyi kabul eder ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler REGTR’dan alınan tüm hizmetler için geçerlidir.

3.14.REGTR tarafından duyurulan kampanyalar, beyan edilen sürelerde geçerli olup paralelde ve/veya aynı anda yürütülen diğer bir kampanya ile birleştirilemez.

3.15.Paylaşımlı hosting paketleri, hizmet süresi sona erdikten 15 gün sonra durdurulmakta (Suspend) ve toplamda 30 gün sonunda web site içerikleri silinmektedir.

3.16.Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde REGTR, anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar. Böyle bir fesih halinde MÜŞTERİ zarara uğradığından bahisle herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

3.17.İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dâhil REGTR hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. REGTR sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dâhildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. REGTR sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

3.18.Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’ nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. REGTR dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

3.19.Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili REGTR Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. E-postanın alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresinin güncel olarak korunmasına ilişkin sorumluluk da yalnız ve ancak MÜŞTERİ’ye aittir.

Tüm REGTR MÜŞTERİ’leri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

3.20.REGTR istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, REGTR Hizmetlerini kullanmaya devam ederek REGTR.com’da belirtilen ve revize edilebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, REGTR’nin sepet sayfasında yer alan ve onaylayarak devam ettiği sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.21.REGTR gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır.

 

 1. KAYNAK KULLANIMI

MÜŞTERİ;

 1. MÜŞTERİ, yüksek dosya sayısına sahip hesapların sunucu performansında düşüşe yol açabileceğinden haberdar olduğunu ve bunların işbu sözleşme kapsamında limitlendirildiğini peşinen kabul eder. “Directadmin” linux barındırma hesabınızdaki tüm dosyaların miktarını temsil eder. MÜŞTERİ kesinlikle REGTR sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), REGTR’in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda REGTR müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi takdirde REGTR sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından limitlerin aşılması halinde REGTR, MÜŞTERİ’yi telefon ya da e-posta yolu ile uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda REGTR hizmeti askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahiptir.

iii. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.

 1. MÜŞTERİ, MySQL veritabanlarının paylaşımlı hosting hizmetinin katma değerli ayrılmaz bir servisi olduğu, sadece paylaşımlı hosting hizmeti ile birlikte kullanılabilir olduğunu bu sebeple gerekli görülmesi halinde REGTR networkü dışından gelen veritabanı erişim taleplerinin REGTR tarafından reddedilebileceğini, buna ilişkin olarak hiçbir nam ve ad altında hak ve alacak, zarar iddiası ileri sürülmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MySQL kullanıcıları anlık olarak aynı anda 25 bağlantı ile sınırlıdır, Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır. Regtr.com.’a ait network dışından gelen MySQL isteklerine rate limit uygulanacaktır. (Anlık 128Kbit/Sec)
 2. Hosting sunucularında Cpu - Ram gibi sistem kaynakları paylaşımlıdır. Sistem Kaynaklarının %20 ya da fazlasını, 90 saniyeden uzun süre tüketen web siteleri otomatik olarak askıya alınmaktadır.
 3. Hybrid mail ve hosting paketlerinde, 1 adet mail için maksimum mailbox boyutu 10GB ile sınırlıdır.

vii. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.

viii.Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez.

ix.3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir

x.FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya upload'ına izin verilmez.

xi.FTP upload/download için connection 256Kbit/second'dır.

xii.FTP'de bir kerede gönderilecek dosya boyutu maximum 10 MB'dır.

xiii.Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. regtr.com dışındaki yasal torrent’lere link verilebilir ama onların REGTR’in paylaşılan sunucularında barındıramaz ve depolanamaz.

xiv.Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.

xv.Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.

xvi.Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanılmalıdır.

Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız. Https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.

5.YEDEKLEME

REGTR, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web sitesi ve içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya regtr.com ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur:

Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak

REGTR sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak

Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak

Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek

REGTR paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve REGTR’in MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. REGTR, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web siteleri şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, REGTR’in inisiyatifinde, REGTR’in Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda REGTR kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

MÜŞTERİ’nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için REGTR’e gerekli yetkiyi vermektedir.

 1. ÜCRET VE ÖDEME

6.1. MÜŞTERİ, REGTR Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.

6.2. Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin REGTR’in gerekli prosedürlerinin yerine getirilmemesi MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile REGTR’in sorumluluğuna giremeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin “ödeme bildirim formunun” doldurulması, MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

6.3. REGTR, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

6.4. REGTR’den alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.

 1. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

7.1. Müşteri istediği her zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile feshedebilir. Feshin iade talebi olarak değerlendirilmesi için iade politikasına uygunluğu esastır. İade politikası kapsamına girmeyen fesihlerde ücret iadesi talep edilemez.

7.2. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm REGTR politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, REGTR, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri ihlalden hemen sonra yapılacak yazılı bildirim ile sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

7.3. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirilir; söz konusu yazılı bildirimden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara veya bildirime hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

7.4. MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, REGTR sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Böyle bir fesih halinde MÜŞTERİ zarara uğradığından bahisle herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

GİZLİLİK

Taraflar’ın, işbu Sözleşme kapsamında öğrendikleri her türlü bilgi ve belge sır olarak kabul edilir. Taraflar, Sözleşme çerçevesindeki hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslar ile paylaşamaz. İşbu Sözleşme kapsamında hizmetin gereği olarak elde ettiği tüm bilgileri, Basın Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku hükümleri ve ilgili tüm mevzuat gereğince, aslen kamu yararına faaliyet gösteren REGTR’in şeref ve haysiyetini veyahut manevi haklarını ihlal edebilecek, bu manada 3. kişilerin haksız rekabetine konu teşkil edebilecek her türlü muhtemel olumsuz tutum ve davranışlardan imtina etmeyi, telif ve patent haklarını korumayı, bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde REGTR’ in uğradığı ve/veya uğrayabileceği her türlü zararı itiraz etmeksizin tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 1. MÜCBİR SEBEP

9.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

9.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

 1. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün uygulanamaz veya geçersiz oluşu, Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

 1. TARİH VE İMZA

11 maddeden ibaret işbu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda okunup onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.